Thorsminde Borgerforening                                

Følg os på Facebook

 Flagregulativ for borgerforening

Der flages ved alle arrangementer, der afholdes af Thorsminde Borgerforening i perioden 15.03 – 01.10. Skulle der være et arrangement uden for denne periode, tages det op i bestyrelsen.

Der flages ved jubilæer som afholdes af havnen og andre foreninger i byen. Og der flages ved alle begravelser, der foregår i Thorsminde Kirke. Er det uden for ovennævnte periode, flages der kun på hver anden flagstang på vejen over slusen, da vi håber, vi kan undgå nedtagning af disse flagstænger.

Der flages ved konfirmationer i Thorsminde Kirke, samt ved diamant- og krondiamantbryllupper. Der flages ved 90 og 100 år´s  fødselsdage.

Ved alle disse ovenstående flagdage er det borgerforeningen, der sørger for at hejse og sænke flagene.
Men ønsker du at flage for andet end ovenstående, kan det lade sig gøre at leje flag og flagstænger for kr. 200,-. Man skal dog selv sørge for at hejse og sænke flagene og de må ikke være oppe ud over flagtiden.
Ret henv. for leje til én i bestyrelsen.

Der oprettes så en fond for udlejnings pengene, der går til vedligeholdelse af flag og flagstænger.

Regulativet er omdelt til alle husstande her i Thorsminde, så alle kender bestemmelserne.

Vedtaget af Thorsminde Borgerforening i 2009.

 

Bestyrelsesmedlemmer 2020

Formand:  Kirsten Werner Kyndig –  tlf. 2890 1597 
Næstformand:   Jesper Jensen
Kasserer/sekretær:   Birte Jensen – thorsmindeborgerforening@hotmail.com  
Jørn Jensen

Lone Sivertsen

Medlemskontingent

Det koster kr. 150,- pr. hustand at være medlem af borgerforeningen. Der kan desuden tilmeldes snerydning for en vintersæson, så koster medlemskabet kr. 550,-

Beløbet kan indbetales via kontooverførsel til foreningens kontonummer 7670 – 0004942350 eller via MobilePay til nummer 51025. Det er også muligt at betale kontant ved at henvende sig til kasseren, Birte Jensen, Fuglevænget 42.

Uanset hvilken betalingsform der anvendes, skal man huske at skrive navn og hustandens adresse på indbetalingen. Fornyelse af medlemskab og tilmelding til snerydning skal gerne ske senest 1. maj i indeværende – undtagelsesvis nye medlemmer/borgere i byen, som også kan melde sig ind efter denne dato.

Bemærk, at efter den 31. oktober koster det et ekstra gebyr på kr. 300,-, at blive tilmeldt snerydning.

 

 

Frivillige hjælpere

Borgerforeningen har rigtig mange arrangementer i løbet af året, særlig i sommermånederne. Hvis du har tid, lyst og mulighed for at hjælpe til ved ét eller flere af arrangementerne, må du meget gerne kontakte en af os i bestyrelsen eller sende en mail til thorsmindeborgerforening@hotmail.com

 

 

Borgerforeningens arrangementer 2021:

 

27/3  Generalforsamling kl. 10 i Mindbocentret

24/6  Skt. Hans fest på Gl. havnen

26/6  Turistfiskeauktioner i Den Røde Hal

            (De næste 8 lørdage frem)

30/+31/7 Havnefest på Gl. Havnen

             (program kommer senere)

MC – Træf på gl. Havnen hver 2. onsdag i md fra maj – september

Fælles grillaften hver torsdag kl. 18 i Grillhuset i juni, juli og august

7/8 Thor Beach Triathlon

Thorsminde Havfisker Cup (dato endnu ukendt)

29/8 Nissum Fjord Dagen

18/9 Strandrensnings Dag

 

Referat bestyrelsesmøde den 23.februar

Kl. 18.30                   

Tilstede: Jesper, Lone, Jørn, Birte og Kirsten

Pkt. 1: Godkendelse af dagsordenen

Dagsordenen godkendt

Pkt. 2: Orientering fra formanden

 • Orientering fra Vesterhavsklyngen
 • Vinterferiesjov i Thorsminde
 • Øvrige informationer

Kirsten har været til møde med Vesterhavsklyngen i går, og der blev besluttet at alle borgerforeningerne i klyngen skal holde møde den 24. marts virtuelt med 2 medlemmer fra hver bestyrelse

Vinterferiesjov i Thorsminde blev en succes og med mange deltagende. Vinderne er udtrukket. ”Vores” vinder skal have et gavekort til Strandingsmuseet.

Der bliver en fælles event sammen med hele Vesterhavsklyngen med den nye cykelsti i centrum, når denne står færdig.

Pkt. 3: Orientering fra kassereren

 • Opfølgning omkring årsregnskabet fra revisoren samt økonomien
 • Medlemskontingent 2021 (se pkt. 5)

Generalforsamlingens valgte ”Revisor 1” er næsten færdig med regnskabet, og han vil sørge for, at ”revisor 2” går regnskabet igennem også. Til orientering kan nævnes, at foreningen betaler over 4000 kr. årligt i gebyr til banken for at have foreningens penge stående, hvilket er en stor udgift for en forening af vores størrelse. Vi vil derfor undersøge nærmere, om der kan være billigere bankforbindelser der kunne være relevante for foreningen i stedet.

Pkt. 4: Drøftelse omkring status på COVID-19 restriktioner i forhold til planlagte arrangementer

 • Annonceringen af Generalforsamlingen

Vi sender ud på de sociale medier og hjemmesiden samt opslag hos købmanden, at generalforsamlingen er udsat på ubestemt tid og vil blive afholdt, når der er mulighed herfor jf. COVID-19

 • Formandsberetningen :Årets der gik, året der kommer:

I formandsberetningen skal der med kort, hvordan 2020 gik og kort, hvad planerne for 2021 bliver for foreningen, og den skal udarbejdes til at være klar til når, det bliver muligt at afholde generalforsamlingen

Pkt. 5: Medlemskontingent

 • Plan for, hvordan vi opkræver medlemskontingent i april 2021

Kontingent på kr. 150,- fortsætter uændret. Opkrævning bliver husstandsomdeling som sidste år. De huse, der ikke har en postkasse vil få en reminder sat på døren – og ellers opfordrer vi til, at vi får mailadresserne fra disse. Vi vil i år lave udtrækning blandt betalende medlemskaber, om 10 x fiskemenuer for 2 personer i Den Røde Hal.

 

Pkt. 6: Hundeareal

 • Orientering fra Jesper omkring status (vi har fået et andet areal sat til rådighed af kommunen, nede ved legepladsen på nordsiden af byen)

Arealet bliver på ca. 60 x 65 meter. Hegn og pæle er skaffet. Jesper har talt med Park og Miljø fra Holstebro Kommune omkring, hvordan arealet skal holdes – derud over vil foreningen sørge for at der stillet borde/bænkesæt op dernede og en skraldespand. Vi afventer kommunens afgørelse for, hvornår vi kan påbegynde arbejdet.

Pkt. 7: Godkendelse af referatet fra dagens møde

Referatet er godkendt

Pkt. 8: Eventuelt

Pkt. 9: Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde bliver tirsdag den 16. marts kl. 18.30 – 20.00

 

 

 

Referat bestyrelsesmøde den 31. januar

Tilstede: Jørn, Jesper, Kirsten, Lone og Birte

Pkt. 1: Godkendelse af dagsordenen

Godkendt

Pkt. 2: Orientering fra formanden

Intet at berette

Pkt. 3: Orientering fra kassereren

Regnskabet er afleveret til revisor, og økonomien ser rigtig fornuftig ud.

Pkt. 4: Drøftelse vedr. orientering omkring helikopterpladsen i Thorsminde

Kirsten er blevet orienteret om, at helikopterflyvningerne kun vil foregå i dagtimerne. Desuden har bestyrelsen heller ikke modtaget nogle henvendelser fra byens borgere. Såfremt der kommer en helikopterplads på havnen, så forventer vi derfor, at det positive overskygger det negative.

Pkt. 5: Arbejdsposter som bestyrelsesmedlem:

Formand: Formandens opgave er, at orientere bestyrelsen omkring udvalg, møder, henvendelser og øvrige områder, der kræver beslutninger. Dvs. at formanden ikke kan træffe beslutninger på områder, der ikke har været til orientering i bestyrelsen. Ligeledes er det bestyrelsens øvrige medlemmer, at sørge for, at formanden er klædt ordentligt på til at kunne træffe beslutninger på borgerforeningens vegne. Såfremt der er nogle akutte sager, der kræver beslutter inden en evt. bestyrelsesmøde, sørger formanden for, at der bliver mailet relevant informationer rundt i bestyrelsen, så formanden er klædt på til at håndtere opgaven. Udsende dagsorden til bestyrelsesmøderne.

Næstformand: Næstformandens opgave er at være suppleant for formanden.

Kasserer: Kassererens opgave er at bogføring af regnskabet, vekselpenge, kontingentopkrævning, kontakt til revisor.

Sekretær: Fører referat, udsender referater til hjemmeside samt maillistens medlemmer.

Pkt. 6: Planer for 2021 idéudveksling:

Der er allerede nogle arrangementer, som er fastlagt i 2021.

 • Hans den 23. juni
 • Turistfiskeauktioner hver lørdag og otte lørdage frem fra den 27. juni
 • Havnefest den 30. – 31. juli
 • MC Træf 2. onsdag i måneden fra maj til september
 • Fælles Grillaftener i Grillhuset hver torsdag kl. 18 juni – august
 • Thorsminde Thor Beach Triathlon 7. august
 • Thorsminde Havfisker Cup (august – dato endnu ukendt?)
 • Nissum Fjord Dagen den 29. august
 • Strandrydningsdag 18. september

 

Desuden har vi besluttet, at borgerforeningen skal være med i Turistnetværk – som skal fungere som en forlænget talerør for borgerforeningen.

Kirsten har fået en mail fra formanden i Vesterhavsklyngen. Han nævner, at der er nogle områder, der halter i forhold til turisme. I den forbindelse vil vi, i bestyrelsen, i bestyrelsen gerne bruge Vesterhavsklyngen til at undersøge de nærmere regler vedr. Corona for os som forening. Vi er i bestyrelsen enige om, at vi har brug for at ”ryste posen” og lave evt. nogle fælles arrangementer på tværs af landsbyerne – fx at inddrage den nye cykelsti, når den står færdig, til et eller andet form for fællesskab mellem landsbyerne.

 

Pkt. 7: Henvendelse fra Turistguiden omkring annoncering for 2021:

Ovenstående arrangementer som besluttes afholdt i 2021 skal videreformidles til Turistguiden, men vi skal drøfte og besluttet, hvilken form vi ønsker.

Vi vælger at gøre brug af den gratis annoncering i Turistguiden, da arrangementerne i 2021 er med forbehold jf. restriktionerne fra myndigheder.

Pkt. 8: Opfølgning og planlægning af kommende Generalforsamling:

Vi beslutter, at generalforsamlingen i år sandsynligvis må aflyses på baggrund af, at vi kan konstatere, at det nok ikke vil blive muligt at afholde den, så alle vore medlemmer har mulighed for at deltage pga. COVID 19 og restriktionerne. Vi kan desuden heller ikke afholde den digitalt, da vi iflg. foreningens vedtægter ikke har lovhjemmel til dette. Vi vil annoncere dette i Torsdags Avisen samt på hjemmesiden thorsminde.dk, hvor dér også vil fremgå formandens beretning og kommentarer fra foreningens revisorvalgte, regnskab samt valg til bestyrelsen, hvor der i år skal vælges 3 til bestyrelsen, Kirsten Kyndi, Jesper Jensen og Birte Jensen er alle tre på valg, de modtager alle genvalg – derudover mangles der yderlig to medlemmer for en etårig periode og to suppleanter til bestyrelsen.

Pkt. 9: Opfølgning på salget af Vildmarksbadet:

Vildmarksbadet blev solgt med et hammerslag på kr. 6000,-.

Pkt. 10: Eventuelt

Kirsten følger op omkring status på Fibernet.

Pkt. 11: Godkendelse af referat fra mødet

Referatet er godkendt.

Pkt. 11: Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde

Næste møde er tirsdag den 23. februar kl. 18.30.

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Kontakt

     Thorsminde Borgerforening
     Tlf. +45 2890 1597

     Thorsminde Havn
     Vesterhavsgade 1a, Thorsminde
     6990 Ulfborg
     Tlf. +45 9749 7044

     Velkommen til Thorsminde

     På tangen, hvor det barske Vesterhav møder den rolige Nissum Fjord, finder du Thorsminde. Her er oplevelser til alle, som søger unikke oplevelser, og masser af frisk luft.