Thorsminde Borgerforening                                

Følg os på Facebook

 Flagregulativ for borgerforening

Bemærk venligst, at Borgerforeningen pr. 1/3. 2022 ikke varetager opsætning og nedtagning af flag længere. Dette påhviler borgerne selv, hvis der ønskes at der skal flages ved en begivenhed i byen   – gælder også ved bisættelser/begravelser. Ved lån af flag er det gratis ved bisættelser/begravelser, øvrige arrangementer koster det kr. 250,- at låne flagene for at flagre! Beløbet kan indbetales på mobilepay nummer: 51025 eller til konto nummer 9859 – 0005846382

Man skal selv sørge for at hejse og sænke flagene og de må ikke være oppe ud over flagtiden.
Ret henv. for leje til Birte Jensen tlf. 2739 1111.

Lejeindtægten går til vedligeholdelse af flag og flagstænger.

 

Bestyrelsesmedlemmer 2021

Talsmand for foreningen: Birte Jensen tlf. 2739 1111

Næstformand:   Jesper Jensen tlf. 2622 0704

Kasserer:  Birte Jensen thorsmindeborgerforening@hotmail.com

       Øvrige medlemmer: 

       Marianne Frandsen

       Maybrith Sasser 

 . Medlemskontingent

Det koster kr. 150,- pr. hustand at være medlem af borgerforeningen. 

Beløbet kan indbetales via kontooverførsel til foreningens kontonummer 9859 – 0005846382 eller via MobilePay til nummer 51025. Det er også muligt at betale kontant ved at henvende sig til kasseren, Birte Jensen, Fuglevænget 42.

Uanset hvilken betalingsform der anvendes, skal man huske at skrive navn og hustandens adresse på indbetalingen. Fornyelse af medlemskab skal gerne ske senest 1. maj i indeværende – undtagelsesvis nye medlemmer/borgere i byen, som også kan melde sig ind efter denne dato.

 

 

Frivillige hjælpere

Borgerforeningen vil gerne have rigtig mange arrangementer i løbet af året, særlig i sommermånederne. Hvis du har tid, lyst og mulighed for at hjælpe til ved ét eller flere af arrangementerne, må du meget gerne kontakte en af os i bestyrelsen eller sende en mail til thorsmindeborgerforening@hotmail.com

 

 

Borgerforeningens arrangementer 2022:

 • MC – TRÆF den 2. onsdag i hver måned fra maj til september. kl. 17.00 v. Den Røde Hal 
 • Den 23. juni: Skt. Hans fest på Gl. Havnen Grillen tændes kl. 18.00 – båltale v. borgmester H.C. Østerby kl. 20.30 – Pølser, kaffe/kage, øl/vand kan købes. Gratis snobrød til børnene
 • Fælles grillaften i Grillhuset hver torsdag i sommermånederne. Grillen tændes fra kl. 18.00 – medbring selv egen mad til grillen

 

 • Havnefest den 30. juli kl. 10 – 02 Bankospil, kræmmermarked og rafleturnering om dagen. Fælles spisning om aftenen. Dans og bal i Den Røde Hal – musik: MD DUO 

 

 • Nissum Fjord Dag den 28. august kl. 10 – 18 på Gl. Havnen

 Referat bestyrelsesmøde den 12. juni 2022

 

Tilstede: Jesper, Maybrith, Birte og Marianne

 

 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

 

 1. Orientering vedr. indkomne mails, nyheder mv.

Poul Willadsen er blevet repræsentant i VESTERHAVSKLYNGEN for borgerforeningen. Vi har gennem kommunen fået mulighed for at ansøge om at blive FRILANDSBY, som kan give os en masse ansøgnings muligheder. Poul Willadsen, repræsentant i Vesterhavsklyngen, er gået videre med denne mulighed, og bliver vi udvalgt kommer han tilbage til os med mere information herom.

Der er aftalt møde med kommunen vedr. TRAFIKSIKKERHED i byen den 16. juni kl. 16.00. Birte har fået Lisette fra Havnen til at deltage, da kommunen henviser i deres mail til os, at der er nogle begrænsninger omkring fartdæmpende foranstaltninger i forhold til, at Thorsminde skal være forsyningshavn. Dette er ikke noget Lisette er bekendt med, og derfor har vi i bestyrelsen inviteret hende med til mødet for at få helt konkretiseret, hvad det er for nogle informationer kommunen mener at være i besiddelse af. Desuden har kommunen heller ikke fået opstillet de to farttavler, som er blevet lovet af to omgange fra kommunen trafikrepræsentant at de var på vej indenfor en uge, og dette er er over to måneder siden. Dette er hvad vi vil forholde kommunen til mødet, samt de øvrige ønsker, som vi tidligere har meddelt kommunen i forhold til tanker omkring fartdæmpende foranstaltninger. Vi deltager to fra bestyrelsen til mødet.

Borgerforeningen ligger i Geopark Vestjylland, der omfatter Struer, Lemvig og Holstebro kommuners arealer samt en del af Limfjorden og Vesterhavet. Geopark Vestjylland er en af 177 andre UNESCO Globale Geoparker, som er spredt over hele verden. I den forbindelse har bestyrelsen modtaget og underskrevet en ny samarbejdsaftale med Geopark Vestjylland, da geoparken er overgået til at være en selvejende institution fra 1. januar 2022.

Der er desuden søgt FLAG midler til oprettelse af en ladeplads til elcykler, idet der ikke længere er holdeplads til cykler ved grillhuset. Der er ansøgt om et bjælkehus, hvor der er ophængte lade bokser med kode, samt plads til turistinformtions brochurer. Derudover en cykelværktøjsstader, cykelholdere samt en shelter for at udnytte pladsen. Ansøgningen er sket i samarbejde med havnen og Thorsminde Outdoor.

 

 1. Orientering fra kasseren

Det er ikke overvældende med tilmeldte medlemskaber. Vi drøftede muligheden for at synliggøre de ting, som borgerforeningen laver ved at lave link fra Facebooksiden til hjemmesiden ang. referatet, så ikke-medlemmer kan se, hvad foreningen arbejder med til gavn for  byen og byens borgere.

 1. Opfølgning vedr. Skt. Hans arrangement

Idrætsforeningen kommer og hjælper til med opgaverne. ligesom der også har meldt sig nogle frivillige til at hjælpe til med arrangementet. Birte har lavet aftale med Borgmesteren H. C. Østerby at han skal forestå båltalen ved denne Skt. Hans. Desuden er der bestilt to nye børnegrill som skal indvies denne aften. Jagtforeningen står for selve bålet.

 

 1. Opfølgning vedr. MC Træf

Det har været fint besøgt. Og vi har fået nogle rigtig gode frivillige stegedamer og hjælpere – så det kører rigtig fint.

 

 1. Opfølgning vedr. Havnefesten

Musikken er bestilt, og Jesper vil spørge Restaurant Vestkysten ang. maden. Der er desuden løbet flere tilmeldinger til at stå i baren fra frivillige. Vi vil køre medlemsrabat – og det vil være en stor rabat, da vi ønsker, at der skal være en fordel i at være medlem i foreningen der holder Havnefesten. Desuden vil der snarest komme et opslag på de sociale medier omkring kræmmermarkedet. Desuden skal Jesper og Jørn have en rundspørgen i gang med sponsorer til BINGO.

 

 1. Opfølgning af øvrige afholdte arrangementer

Poul Erik har stået for Strandrensning og Hejsning af blå flag – og han melder tilbage, at det er gået rigtig godt. Det er dejligt, at han tager sig af disse – og han har gode hjælpere til at give en hånd med.

 

 1. Kommende arrangementer udover planlagte arrangementer

Den 29. juni kommer forsamlingen bag Nissum Fjord dagen og holder koordineringsmøde. I den forbindelse skal de låne Den Røde Hal og have en fisketallerken. Poul Erik har sagt ja til at stå for arrangementet.

 

 1. Eventuelt

 

 1. Godkendelse af referatet

Referatet er godkendt.

 

 1. Fastsættelse af nyt møde:

Søndag den 10. juli 2022 kl. 10.00

Priser og reglement i forbindelse med udlejning af Den Røde Hal

Bestyrelsen har vedtaget følgende to former for leje af Den Røde Hal, som en forsøgsordning, for 2022:

 1. Udlejning af Den Røde Hal i forbindelse med et eftermiddag arrangement af 2 – 3 timers varighed er lejen kr. 350,- forudsat at Borgerforeningen står for/har salget af drikkevarer i baren. Lejeren skal selv rengøre hallen umiddelbart efter arrangementets ophør. (Dette tilbud er kun for private lejere)
 2. Heldags/aften arrangement (1 døgn) kr. 1500,- forudsat at Borgerforeningen står for/har salget af drikkevarer i baren. Lejeren skal selv rengøre hallen umiddelbart efter arrangementets ophør. (Dette tilbud er kun for foreninger og offentlige institutioner)

 Uanset hvilket af følgende to lejemål, så er det kun medlemmer af Thorsminde Borgerforening, der kan leje Den Røde Hal (og kun til sig selv)

 Den Røde Hal kan kun lejes på dage, hvor den ikke er optaget af Thorsminde Borgerforenings egne arrangementer/aktiviteter.

Lejen skal betales sammen med afregningen af forbruget af drikkevarer, som opgøres umiddelbart efter lejens ophør.  

 April 2022

Bestyrelsen, Thorsminde Borgerforening

Referat Bestyrelsesmøde den 9. maj 2022

 

Tilstede:
Maybrith, Marianne, Jesper og Birte

 

 1. Godkendelse af dagsorden til dagens møde

Dagsordenen er godkendt

 

 1. Orientering siden sidst vedr. modtagne mails, informationer mv.

Indkommet mail på baggrund af telefonopkald fra kommunen vedr. trafiksikkerhed – og efterfølgende har de sendt denne dagsorden ud til Borgerforening i forhold til, om vi ønsker at afholde et forventningsafstemningsmøde med dem:

 

Teknik og Miljø vil gerne invitere borgerforeningens bestyrelse til et dialogmøde for at orientere om den dialog, vi tidligere har haft med borgerforeningen og få afstemt, hvordan den trafikale situation ser ud for byen.

 

Vi foreslår, at en evt. dagsorden kan se således ud:

 

 1. Hvad er muligt?

Som I nok allerede ved, så er der store planer for Thorsminde ang. havvindmøllerne.

Selvom dette vil give vækst til Thorsminde, betyder dette også, at det lægger begrænsninger for, hvad der kan foretages af fysisk hastighedsdæmpning gennem byen.

En dialog om, hvad der kan ske på kort sigt og på lang sigt er derfor vigtig.

 

 1. Hvad forventer I bliver resultatet?

Holstebro Kommune vil gerne indgå i tæt dialog med jer for at kunne imødekomme jeres ønsker for byen bedst muligt.

Derfor vil vi gerne snakke om, hvorvidt de har ændret sig siden sidst, og hvad I forventer.

 

Vi beslutter, at der skal tages kontakt til Havnechef Lisette, hvor vi vil forholde hende mailen fra kommunen og høre, hvad de har fået vide omkring trafiksikkerhed kontra Thorsminde som servicehavn. Birte videresender mailen fra kommunen til Lisette, og Jesper tager snakken hende efterfølgende. Og herefter beslutter vi, om der skal afholdes et nyt møde med kommunen.

 

Marianne deltager i mødet på Pallisbjerg angående Kulturperlen, og hun melder tilbage til bestyrelsen.

 

Onsdag den 11. maj er der fælles møde i Bur med foreningerne i kommunen. Der er desværre ikke nogen fra bestyrelsen, der kan deltage pga. MC Træf.

 

 1. Opfølgning på udsendte nyhedsbrev
 • Kontingentbetaling

Det ser sløj ud med betaling af kontingent af medlemskab af foreningen. Der er kun indkommet betaling fra halvdelen af, hvad der har været tidligere år af medlemmer. Dette skyldes nok med stor sandsynlighed, at der ikke længere er snerydning ordning, der kan tilmeldes. (Se pkt. 5)

 • Tovholder opgaver, hvad er status på kommende arrangementer?

Der er kommet en tovholder på de fleste arrangementer, dog med undtagelse af Lørdags Fisk arrangementerne i juni, juli og august, flaghejsning samt af julebelysning i byen.

 • Beslutning om arrangementer der bliver muligt at holde i sommeren 2022.

Så indtil videre, så vil det være ovenstående tre typer af arrangementer/aktiviteter, der udgår af programmet for 2022.

 • Øvrigt

Ikke noget

 

 1. Behandling af forespørgsel ang. udlån af Den Røde Hal til privat arrangement
 • Vi har besluttet, at vi vil forsøge, som en prøve, nu hvor hallen ikke er optaget af så mange arrangementer i år, at leje hallen ud til private eftermiddagsarrangementer af varighed på 2 – 3 timer forudsat, at borgerforeningen får salget i baren herved. Desuden skal det kun være foreningens medlemmer, der kan leje bygningen. Desuden skal lejeren selv stå for rengøringen af hallen efterfølgende indenfor den satte tidsramme.

 

 1. Fibernet den 31. maj og den 1. juni

Den Røde Hal er udlånt til Fibernet angående orientering vedr. Fibernet i Thorsminde til byens borgere på ovenstående to dage fra kl. 10 – 17. Her vil gruppen fra Fibernet orientere omkring, hvad Fibernet har/får af betydning for byen. Alle er velkommen, og der kommer en officiel invitation ud fra Fibernet gruppen snarest.

 

 1. Orientering fra kassereren

Birte har haft kontakt til Birch Anlæg, som gerne vil påtage sig snerydningsopgaven til næste vinter, ligesom de også kunne tilbyde en pakkeordning, så folk kunne få algebehandling af hus/have mv. Birte har forespurgt om prisen, og har fået lovning på, at den kan matche den pris, vi har haft tidligere. Vi skal derfor have en føler ud blandt byens borgere, om det er en ordning, de vil kunne tilslutte sig, inden der laves yderligere foranstaltninger. Birte tager kontakt til Birch Anlæg og hører nærmere om, hvad han kan tilbyde af konkrete tilbud til vores medlemmer.

 

Referat fra Thorsminde Borgerforenings Generalforsamling den 13. februar 2022

 

1.    Valg af dirigent:

Bestyrelsen forslår Poul Erik Sig som dirigent. Forslaget godkendes.

 

2.    Formandens beretning:

Formandens beretning (står nedenfor referatet) godkendes.

 

3.    Kassererens fremlæggelse af regnskabet:

Der er ingen spørgsmål til regnskabet – regnskabet er derfor godkendt

 

4.    Indkomne forslag:

Bestyrelsen har modtaget et indlæg fra et medlem, vedr. trafiksikkerheden gennem Vesterhavsgade i Thorsminde, som formanden læser højt. Bestyrelsesmedlem Lone Sivertsen redegør i et historisk rids for forløbet af trafikreguleringen og for det arbejde, som bestyrelsen har lavet i den forbindelse. Slutteligt kan hun konstatere, at der ikke er sket noget fra kommunens side for at imødekomme Borgerforeningens henvendelse, andet end at de har begrundet afslaget med, at der ikke er økonomi i kommunebudgettet til at kunne sætte fartdæmpende trafikforanstaltninger op i Thorsminde, særligt på Vesterhavsgade, selvom alle de målinger, kommunen selv har været med til at foretage sidste år, og tidligere år, viser, at det er en vej, hvor farthastighederne ikke bliver overholdt og i særdeleshed ikke af lastbilerne. Dog har kommunen forslået i sit afslag, at der kan søges midler til en rådgiver.

Et medlem tager ordet og fortæller om hans oplevelse med kommunen omkring hans henvendelser, ligesom han også kommer med forslag til, hvorledes der kan laves en midlertidig løsning indtil kommunen har råd til at afsætte midler til permanent fartdæmpende foranstaltninger i Thorsminde. Et medlem fra bestyrelsen tager ordet og fortæller, at disse møder med kommunen, som regel er formålsløst, da det har være et problem med trafikken i Vesterhavsgade i mange år. Og at hver gang der skal laves noget i Thorsminde, så skal det ske på frivillig basis. Et medlem fra bestyrelsen, tager ordet og fortæller, at det er interessant at se, at hvor meget kommunen profilerer sig med at have strandpromenade i kommunen, men der følger ikke midler og forpligtelser med fra kommunens side. Ligesom det er ligeså interessant at erfare, at det er mere sikkert at bade i havet, end det er at færdes på fortovet gennem byen. Blandt forsamlingen sidder kommunalpolitiker, Erling Pedersen, som tager ordet og kort orienterer om sin rolle i kommunalbestyrelsen, og han fortæller, at han med interesse har fulgt debatten i dag. Bestyrelsen for Thorsminde Borgerforeningen har desuden også inviteret Karsten Filsø til dagens Generalforsamling for at orientere om afslaget Borgerforeningen har fået fra kommunen i forbindelse med at lave fartdæmpende foranstaltninger gennem Vesterhavsgade. Dagbladet var desuden også inviteret til at deltage – formanden orienterer om, at Karsten Filsø har modtaget sagen og hun har i morgen aftalt at lave en orientering omkring sagen med en journalist fra Dagbladet. Et medlem tager ordet og fortæller, at det er en kamp, der skal tages i organisationen, og det kræver en stærk bestyrelse, og det kræver, at vi står sammen og løfter i flok. Der kommer også alternative forslag fra forsamlingen til, hvad der kan gøres for at få sat farten ned gennem byen.

5.    Valg til bestyrelsen

Efter en kort pause er næste punkt på dagsorden valg til bestyrelsen. Der er fire på valg, og ingen af disse ønsker genvalg. Da dirigenten kan konstatere, at der ikke er nogen forslag til bestyrelsen, forslår han, jf. Foreningens vedtægter, at der skal indkaldes til Ekstraordinær Generalforsamling, med eneste punkt på dagsordenen: ”Hvad er Thorsminde Borgerforenings fremtid?”. Der er enighed om dirigentens forslag.

Derfor udgår punkterne ”Fastsættelse af kontingent” og ”Valg af revisor”. Og efterfølgende får oplægsholderne, Havnechef Lisette Sønderby og Jørgen Poulsgaard, som aftalt ordet, så de kan orientere om henholdsvis aktuel status vedr. Thorsminde Havn og Fibernet i Thorsminde.

Herefter slutter den ordinære Generalforsamling. Og dirigenten takker for god ro og orden!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Referat fra møde i
     Thorsminde Borgerforening torsdag d. 2/9 kl. 18.30
     I ”Den Røde hal”

     Afbud: Lone, Marianne, Monika, Maybrith
     Til stede: Christina, Jørn, Birte, Lene og Jesper

     Dagsorden:
     1. Godkendelse dagsorden
     Godkendt
     2. Godkendelse af ref. fra sidste møde 9/8
     Godkendt
     3. Orientering fra formanden:
     a. Fællesmøde borgerforeninger d. 13/9 Sevel
     Afbud
     b. Fællesmøde Vesterhavsklyngen 16/9
     Lone og Lene deltager
     c. Orientering partnerskabsmøde Vedersø Klit
     Fælles møde som Ulfborg-Vemb turistforening er
     initiativtager til. Orientering fra Destination nordvestkysten.
     Et forslag om at kunne inviter

      

     Referat bestyrelsesmøde den 9/8 2021

     Tilstede: Jesper, Lone, Christina, Monika, Birte og Lene afbud fra Jørn

     1. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen

     Godkendt

     1. Formanden

     Formanden bød velkommen til den nye bestyrelse – og orienterede bl.a., at suppleanterne havde udtrykt, at de gerne ville deltage i møderne fremover, i det omfang det kunne lade sig gøre, hvilket er rigtig dejligt, da det er det har betydning, at alle i bestyrelsen er godt med i, hvad der sker og skal ske fremadrettet og har del i dette.

     1. Kasseren

     Kasseren orienterer omkring den aktuelle status vedr. økonomien i foreningen. (og denne ser rigtig fint ud)

     1. Stafetten den 2. oktober

     ”Stemmen” som er en stafet med en gammeldags mikrofon, skal gå rundt til de forskellige byer – og planen er, at den skal lande i Thorsminde den 2. oktober og herefter sendes videre til Vemb. Lene aftaler med menighedsrådet og Vesterhavsklyngen, om det kunne være en ide om noget sang som symbol for temaet: STEMMEN.

     1. Vesterhavsklyngen

     Formanden for Vesterhavsklyngen er blevet orienteret om, at Lone er den nye repræsentant fra Borgerforeningen i Vesterhavsklyngen

     1. Trafiksikkerheden i byen

     Lone og Lene aftaler, at det vil være dem, der mødes med kommunen vedr. trafikdæmpende foranstaltninger i byen. Lone følger op på at få fastsat en dato. Lone sender relevant materiale til Lene, så hun kan sætte sig ind i sagen forud.

     1. Havnefest

     Fredag er på plads:

     Jesper tager imod kræmmerne og viser dem på plads

     Fgu elever dækker bordene kl. 17.00

     Kl. 18.15 kommer slagteren sørger for maden

     Og ellers følger vi vagtplanen

     Lørdag er på plads:

     Jesper sørger for udstyr til aktiviteten: ”Kast anker”

     Jesper og Jørn sørger for ponton og tomme ølkasser

     Jens ligger med båden ved arrangementerne

     Og ellers følger vi vagtplanen

     Søndag er oprydningsdag og kl. 11.00 mødes vi i Den Røde Hal

     1. Godkendelse af referat
     2. Næste møde den 30/8 kl. 19.00

     Referat fra Generalforsamlingen i Thorsminde Borgerforening

     den 8. august 2021

     Valg af dirigent:

     Bestyrelsen forslog Poul Erik Sig som dirigent – vedtaget af forsamlingen.

     Dirigenten kan konstatere at valget er lovligt indkaldt i forhold til varsling.

     Formandens beretning:

     Ingen kommentarer til formandens beretning. Beretningen er godkendt

     Fremlæggelse af revideret regnskab:

     Regnskabet blev godkendt

     Indkomne forslag:

     Der er ikke indkommet nogle forslag.

     Valg til bestyrelsen:

     Bestyrelsen

     Monika Stabel 2 år 

     Jesper 2 år

     Birte 2 år

     Christina 1 år

     Lene 1 år

     Lone 1 år

     Jørn 1 år

     Suppleanter

     Marianne Frandsen, Tornevej 3

     Maibritt Sasser, Vesterhavsgade 15

     Valg af revisor:

     Bestyrelsen foreslår Christian Duus. Forslaget er vedtaget.

     Eventuelt:

     Der var flere forslag, som bestyrelsen vil følge nærmere op på:

     Bl.a.  at undersøge, hvor langt kommunen er i forhold til opsætning af stakit ved Fuglevænget 2, samt de ubebyggede grunde på Vesterhavsgade.

     Ligesom vi fik skænket et flot maleri af Gl. Havnen af Inger Selch, samt et medlem forslog om der evt. kunne installeres fladskærme i aflastningsstuerne i Center Vest.

      

     Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

      

     Formandens beretning:

      

     Kære medlemmer 

     Velkommen til den længe udsatte 2020 generalforsamling for Thorsminde Borgerforening. Det er dejligt at se, at I er kommet.

     Det sidste halvandet år har været meget usædvanlige, meget har måttet aflyses og andet har måtte nytænkes.

     Da vi i foråret 2020 konstituerede os som ny bestyrelse var vi allerede udfordret: kun 6 ud af 7 pladser i bestyrelsen var besat og vi havde ingen suppleanter. Og Jonna Schønning måtte desværre trække sig fra bestyrelsen pga. helbredet.

     Desuden havde størstedelen af de erfarne kræfter velfortjent valgt at trække stikket efter mange års god og beundringsværdig indsats.

     Så vi havde meget at sætte os ind i og et stort stykke arbejde i at finde ud af hvordan vi ville arbejde som bestyrelse.

      

     Og knap havde vi fundet en form for fodfæste før Covid19 lukkede verden ned og vi måtte i gang med det store arbejde det var at navigere i en verden ændret af en global pandemi.

      

     Men på trods af disse vanskeligheder lykkedes det os at gennemføre alle vores planlagte lørdagsarrangementer, dog uden Turistfiskeauktionen. Alligevel blev vores lørdage i Den Røde Hal godt besøgt af såvel lokale som de danske turister, der var tvunget til at holde ferien i Danmark.

     Det lykkedes os også at få MC Træf tilbage på Gammel Havnen igen efter stort ønske fra vores motorcykelentusiaster… også disse var enorm flot besøgt.

     Og selvom det nogle gange var noget af en jungle at navigere efter de anvisninger Corona Hotlinen gav, så synes vi faktisk selv at vi har klaret det ret godt – i hvert fald formåede vi at tilpasse os i et sådant omfang, at vi kom godt i hus med arrangementerne.

     Det var måske også til vores fordel at folk virkede til at have et behov for at komme ud i det omfang restriktionerne nu tillod det.

     Ud over at afholde vores Corona-tilpassede arrangementer har vi købt nye flagstænger til slusen, etableret et hundeareal omme ved hallen og startet en proces med kommunen der gerne skulle resultere i fartdæmpende foranstaltninger i byen.

     Og vi er også meget glade for den hjælpende hånd vi fik fra Thorsminde Havn, som undtagelsesvis pga. situationen gav os huslejenedsættelse.

     Det vil I også vil kunne se om lidt, når Birte fremlægger regnskabet.

     Et ærgerligt faktum er dog at pandemien ikke er vores eneste udfordring når det gælder om at få afholdt arrangementer;

     For som jeg indledningsvis nævnte er vi en lille bestyrelse og det trækker urimeligt store veksler på bestyrelsen at vi både skal møde op til alting OG bruge mange kræfter på at lokke frivillige frem. (Men hvis I alle blot stillede op en gang i løbet af året, så var problemet løst.)

     For som hos mange andre foreninger er det Tordenskjolds soldater som dukker op når vi beder om hjælp.

     Heldigvis har vi nogle få solide og stabile frivillige til at hjælpe til – og uden jer kunne vi ikke lykkes med alt det, som Borgerforeningen står for. Så stor TAK til Jer.

     Vi er godt klar over at mange nok har valgt ikke at melde sig til Generalforsamlingen i dag, fordi de frygter, at de så bliver tvunget ind i bestyrelsen.

     Måske skyldes det at man ikke vil ind i bestyrelsen, en frygt for at skulle slide og slæbe hver weekend sommeren igennem – for når vi spørger folk om hjælp til et enkelt arrangement, så er det overraskende få der siger nej til at hjælpe.

     Og hvis man stiller op i dag til bestyrelsen, så er det ikke det værste år, man kan stille op i. For to af dem vi mangler til bestyrelsen er kun for perioden frem til februar næste år, altså til næste generalforsamling – og det samme gør sig gældende for suppleanterne.

     Desuden vi er næsten færdig med sæsonens arrangementer, så der al mulig grund til at springe til nu, hvis man godt lige vil prøve af, om bestyrelsesarbejdet er noget for en.

     Men vi forsøger ikke at tvinge nogen – vi forsøger blot, at få vores medlemmer til at tage stilling.

     For vi er simpelthen bare nødt til at melde rent ud, at bliver der ikke en fuldtallig bestyrelse, så er Thorsminde Borgerforening historie.

     Vi må da blank erkende, at vi har haft oppe og vende ved utallige bestyrelsesmøder, om det blot er en naiv tro vi sidder med i bestyrelsen – om tiden er løbet fra, at byen skal have sin egen Borgerforening.

     Om der i det hele taget er interesse i og opbakning til at Borgerforeningen, som har eksisteret siden 1964, fortsat skal bestå.

     Dette er IKKE et ultimatum.

     Dette er en kendsgerning, for vi kan ikke fortsætte med så få mennesker i bestyrelsen, som vi har været i det sidste 1½ år.

     Men en Borgerforening er nødt til at have en bestyrelse – og så kan man kan spørge sig selv (og det har vi egentlig også tit gjort) hvorfor sidder vi så i bestyrelsen?:

     Det gør vi, fordi vi tror på at det betyder noget, når flagene bliver hejst over slusen ved begravelser og bisættelser, så der kan blive taget ordentligt og pæn afsked med en afdød borger fra byen.

     Det gør vi, fordi vi tror på at det er hyggeligt i juletiden, at vi også herude har julebelysning i byen.

     Det gør vi, fordi vi tror at det er vigtigt at vi, FORDI vi er en lille by i en rimelig stor kommune, også har et talerør til alle dem, som sidder og planlægger og beslutter, hvad der skal tilkomme os borgere herude længst mod vest.

     Det gør vi, fordi vi tror på at de arrangementer der holdes i Den Røde Hal skaber liv i byen og er med til at trække folk herud til glæde for alle vore dygtige erhvervsdrivende, således at vi lokale også har vores forretninger i byen resten af året, når der for det meste kun er os selv.

     Det gør vi fordi vi tror på, at det gør en forskel, nemlig den forskel at byen fortsat kan blive ved med at udvikle sig– på dens helt egen måde – i stedet for at blive afviklet og dø ud.

     Det gør vi fordi vi tror, at det nytter at Thorsminde har en borgerforening.

     Jeg hører tit folk tale om de ting Borgerforeningen kan, skal og bør, men jeg har en opfattelse af at når folk i denne by taler om Borgerforeningen, så mener de i virkeligheden Borgerforeningens bestyrelse.

     Men det er ikke os fem der sidder heroppe der er Borgerforeningen, det er jer MEDLEMMERNE der udgør vor bys Borgerforening.

     I ejer denne forening og med dette ejerskab kan I få indflydelse på, hvad Borgerforeningen gør og står for.

     Derfor er vi glade for at se jer, der er kommet. For I er med til at give os troen og håbet for, at tiden ikke er løbet fra at have en borgerforening i byen.

     Og for lige at mane frygten helt i jorden – så skal vi ikke glemme at det ikke altid er hårdt slid og slæb at sidde i bestyrelsen og da slet ikke hvis vi er en fuldtallig bestyrelse …

     ja man tør jo næsten ikke tænke tanken om alt det mere, vi så kunne udrette til gavn og glæde for fællesskabet, for en samlet bys indbyggere, feriehusejere og virksomheder.

     Alene kan vi ikke udrette meget, men i samlet flok kan vi udrette det meste

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

                          

      

      

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

         Referat fra møde i
         Thorsminde Borgerforening torsdag d. 2/9 kl. 18.30
         I ”Den Røde hal”

         Afbud: Lone, Marianne, Monika, Maybrith
         Til stede: Christina, Jørn, Birte, Lene og Jesper

         Dagsorden:
         1. Godkendelse dagsorden
         Godkendt
         2. Godkendelse af ref. fra sidste møde 9/8
         Godkendt
         3. Orientering fra formanden:
         a. Fællesmøde borgerforeninger d. 13/9 Sevel
         Afbud
         b. Fællesmøde Vesterhavsklyngen 16/9
         Lone og Lene deltager
         c. Orientering partnerskabsmøde Vedersø Klit
         Fælles møde som Ulfborg-Vemb turistforening er
         initiativtager til. Orientering fra Destination nordvestkysten.
         Et forslag om at kunne inviter

          

         Referat bestyrelsesmøde den 9/8 2021

         Tilstede: Jesper, Lone, Christina, Monika, Birte og Lene afbud fra Jørn

         1. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen

         Godkendt

         1. Formanden

         Formanden bød velkommen til den nye bestyrelse – og orienterede bl.a., at suppleanterne havde udtrykt, at de gerne ville deltage i møderne fremover, i det omfang det kunne lade sig gøre, hvilket er rigtig dejligt, da det er det har betydning, at alle i bestyrelsen er godt med i, hvad der sker og skal ske fremadrettet og har del i dette.

         1. Kasseren

         Kasseren orienterer omkring den aktuelle status vedr. økonomien i foreningen. (og denne ser rigtig fint ud)

         1. Stafetten den 2. oktober

         ”Stemmen” som er en stafet med en gammeldags mikrofon, skal gå rundt til de forskellige byer – og planen er, at den skal lande i Thorsminde den 2. oktober og herefter sendes videre til Vemb. Lene aftaler med menighedsrådet og Vesterhavsklyngen, om det kunne være en ide om noget sang som symbol for temaet: STEMMEN.

         1. Vesterhavsklyngen

         Formanden for Vesterhavsklyngen er blevet orienteret om, at Lone er den nye repræsentant fra Borgerforeningen i Vesterhavsklyngen

         1. Trafiksikkerheden i byen

         Lone og Lene aftaler, at det vil være dem, der mødes med kommunen vedr. trafikdæmpende foranstaltninger i byen. Lone følger op på at få fastsat en dato. Lone sender relevant materiale til Lene, så hun kan sætte sig ind i sagen forud.

         1. Havnefest

         Fredag er på plads:

         Jesper tager imod kræmmerne og viser dem på plads

         Fgu elever dækker bordene kl. 17.00

         Kl. 18.15 kommer slagteren sørger for maden

         Og ellers følger vi vagtplanen

         Lørdag er på plads:

         Jesper sørger for udstyr til aktiviteten: ”Kast anker”

         Jesper og Jørn sørger for ponton og tomme ølkasser

         Jens ligger med båden ved arrangementerne

         Og ellers følger vi vagtplanen

         Søndag er oprydningsdag og kl. 11.00 mødes vi i Den Røde Hal

         1. Godkendelse af referat
         2. Næste møde den 30/8 kl. 19.00

         Referat fra Generalforsamlingen i Thorsminde Borgerforening

         den 8. august 2021

         Valg af dirigent:

         Bestyrelsen forslog Poul Erik Sig som dirigent – vedtaget af forsamlingen.

         Dirigenten kan konstatere at valget er lovligt indkaldt i forhold til varsling.

         Formandens beretning:

         Ingen kommentarer til formandens beretning. Beretningen er godkendt

         Fremlæggelse af revideret regnskab:

         Regnskabet blev godkendt

         Indkomne forslag:

         Der er ikke indkommet nogle forslag.

         Valg til bestyrelsen:

         Bestyrelsen

         Monika Stabel 2 år 

         Jesper 2 år

         Birte 2 år

         Christina 1 år

         Lene 1 år

         Lone 1 år

         Jørn 1 år

         Suppleanter

         Marianne Frandsen, Tornevej 3

         Maibritt Sasser, Vesterhavsgade 15

         Valg af revisor:

         Bestyrelsen foreslår Christian Duus. Forslaget er vedtaget.

         Eventuelt:

         Der var flere forslag, som bestyrelsen vil følge nærmere op på:

         Bl.a.  at undersøge, hvor langt kommunen er i forhold til opsætning af stakit ved Fuglevænget 2, samt de ubebyggede grunde på Vesterhavsgade.

         Ligesom vi fik skænket et flot maleri af Gl. Havnen af Inger Selch, samt et medlem forslog om der evt. kunne installeres fladskærme i aflastningsstuerne i Center Vest.

          

         Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

          

         Formandens beretning:

          

         Kære medlemmer 

         Velkommen til den længe udsatte 2020 generalforsamling for Thorsminde Borgerforening. Det er dejligt at se, at I er kommet.

         Det sidste halvandet år har været meget usædvanlige, meget har måttet aflyses og andet har måtte nytænkes.

         Da vi i foråret 2020 konstituerede os som ny bestyrelse var vi allerede udfordret: kun 6 ud af 7 pladser i bestyrelsen var besat og vi havde ingen suppleanter. Og Jonna Schønning måtte desværre trække sig fra bestyrelsen pga. helbredet.

         Desuden havde størstedelen af de erfarne kræfter velfortjent valgt at trække stikket efter mange års god og beundringsværdig indsats.

         Så vi havde meget at sætte os ind i og et stort stykke arbejde i at finde ud af hvordan vi ville arbejde som bestyrelse.

          

         Og knap havde vi fundet en form for fodfæste før Covid19 lukkede verden ned og vi måtte i gang med det store arbejde det var at navigere i en verden ændret af en global pandemi.

          

         Men på trods af disse vanskeligheder lykkedes det os at gennemføre alle vores planlagte lørdagsarrangementer, dog uden Turistfiskeauktionen. Alligevel blev vores lørdage i Den Røde Hal godt besøgt af såvel lokale som de danske turister, der var tvunget til at holde ferien i Danmark.

         Det lykkedes os også at få MC Træf tilbage på Gammel Havnen igen efter stort ønske fra vores motorcykelentusiaster… også disse var enorm flot besøgt.

         Og selvom det nogle gange var noget af en jungle at navigere efter de anvisninger Corona Hotlinen gav, så synes vi faktisk selv at vi har klaret det ret godt – i hvert fald formåede vi at tilpasse os i et sådant omfang, at vi kom godt i hus med arrangementerne.

         Det var måske også til vores fordel at folk virkede til at have et behov for at komme ud i det omfang restriktionerne nu tillod det.

         Ud over at afholde vores Corona-tilpassede arrangementer har vi købt nye flagstænger til slusen, etableret et hundeareal omme ved hallen og startet en proces med kommunen der gerne skulle resultere i fartdæmpende foranstaltninger i byen.

         Og vi er også meget glade for den hjælpende hånd vi fik fra Thorsminde Havn, som undtagelsesvis pga. situationen gav os huslejenedsættelse.

         Det vil I også vil kunne se om lidt, når Birte fremlægger regnskabet.

         Et ærgerligt faktum er dog at pandemien ikke er vores eneste udfordring når det gælder om at få afholdt arrangementer;

         For som jeg indledningsvis nævnte er vi en lille bestyrelse og det trækker urimeligt store veksler på bestyrelsen at vi både skal møde op til alting OG bruge mange kræfter på at lokke frivillige frem. (Men hvis I alle blot stillede op en gang i løbet af året, så var problemet løst.)

         For som hos mange andre foreninger er det Tordenskjolds soldater som dukker op når vi beder om hjælp.

         Heldigvis har vi nogle få solide og stabile frivillige til at hjælpe til – og uden jer kunne vi ikke lykkes med alt det, som Borgerforeningen står for. Så stor TAK til Jer.

         Vi er godt klar over at mange nok har valgt ikke at melde sig til Generalforsamlingen i dag, fordi de frygter, at de så bliver tvunget ind i bestyrelsen.

         Måske skyldes det at man ikke vil ind i bestyrelsen, en frygt for at skulle slide og slæbe hver weekend sommeren igennem – for når vi spørger folk om hjælp til et enkelt arrangement, så er det overraskende få der siger nej til at hjælpe.

         Og hvis man stiller op i dag til bestyrelsen, så er det ikke det værste år, man kan stille op i. For to af dem vi mangler til bestyrelsen er kun for perioden frem til februar næste år, altså til næste generalforsamling – og det samme gør sig gældende for suppleanterne.

         Desuden vi er næsten færdig med sæsonens arrangementer, så der al mulig grund til at springe til nu, hvis man godt lige vil prøve af, om bestyrelsesarbejdet er noget for en.

         Men vi forsøger ikke at tvinge nogen – vi forsøger blot, at få vores medlemmer til at tage stilling.

         For vi er simpelthen bare nødt til at melde rent ud, at bliver der ikke en fuldtallig bestyrelse, så er Thorsminde Borgerforening historie.

         Vi må da blank erkende, at vi har haft oppe og vende ved utallige bestyrelsesmøder, om det blot er en naiv tro vi sidder med i bestyrelsen – om tiden er løbet fra, at byen skal have sin egen Borgerforening.

         Om der i det hele taget er interesse i og opbakning til at Borgerforeningen, som har eksisteret siden 1964, fortsat skal bestå.

         Dette er IKKE et ultimatum.

         Dette er en kendsgerning, for vi kan ikke fortsætte med så få mennesker i bestyrelsen, som vi har været i det sidste 1½ år.

         Men en Borgerforening er nødt til at have en bestyrelse – og så kan man kan spørge sig selv (og det har vi egentlig også tit gjort) hvorfor sidder vi så i bestyrelsen?:

         Det gør vi, fordi vi tror på at det betyder noget, når flagene bliver hejst over slusen ved begravelser og bisættelser, så der kan blive taget ordentligt og pæn afsked med en afdød borger fra byen.

         Det gør vi, fordi vi tror på at det er hyggeligt i juletiden, at vi også herude har julebelysning i byen.

         Det gør vi, fordi vi tror at det er vigtigt at vi, FORDI vi er en lille by i en rimelig stor kommune, også har et talerør til alle dem, som sidder og planlægger og beslutter, hvad der skal tilkomme os borgere herude længst mod vest.

         Det gør vi, fordi vi tror på at de arrangementer der holdes i Den Røde Hal skaber liv i byen og er med til at trække folk herud til glæde for alle vore dygtige erhvervsdrivende, således at vi lokale også har vores forretninger i byen resten af året, når der for det meste kun er os selv.

         Det gør vi fordi vi tror på, at det gør en forskel, nemlig den forskel at byen fortsat kan blive ved med at udvikle sig– på dens helt egen måde – i stedet for at blive afviklet og dø ud.

         Det gør vi fordi vi tror, at det nytter at Thorsminde har en borgerforening.

         Jeg hører tit folk tale om de ting Borgerforeningen kan, skal og bør, men jeg har en opfattelse af at når folk i denne by taler om Borgerforeningen, så mener de i virkeligheden Borgerforeningens bestyrelse.

         Men det er ikke os fem der sidder heroppe der er Borgerforeningen, det er jer MEDLEMMERNE der udgør vor bys Borgerforening.

         I ejer denne forening og med dette ejerskab kan I få indflydelse på, hvad Borgerforeningen gør og står for.

         Derfor er vi glade for at se jer, der er kommet. For I er med til at give os troen og håbet for, at tiden ikke er løbet fra at have en borgerforening i byen.

         Og for lige at mane frygten helt i jorden – så skal vi ikke glemme at det ikke altid er hårdt slid og slæb at sidde i bestyrelsen og da slet ikke hvis vi er en fuldtallig bestyrelse …

         ja man tør jo næsten ikke tænke tanken om alt det mere, vi så kunne udrette til gavn og glæde for fællesskabet, for en samlet bys indbyggere, feriehusejere og virksomheder.

         Alene kan vi ikke udrette meget, men i samlet flok kan vi udrette det meste

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

                              

          

          

          

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

             Kontakt

             Thorsminde Borgerforening
             Tlf. +45 2890 1597

             Thorsminde Havn
             Vesterhavsgade 1a, Thorsminde
             6990 Ulfborg
             Tlf. +45 9749 7044

             Velkommen til Thorsminde

             På tangen, hvor det barske Vesterhav møder den rolige Nissum Fjord, finder du Thorsminde. Her er oplevelser til alle, som søger unikke oplevelser, og masser af frisk luft.