Thorsminde Borgerforening 

Er pt. i dvale!!!                              

Følg os på Facebook

 Flagregulativ for borgerforening

Bemærk venligst, at Borgerforeningen pr. 1/3. 2022 ikke varetager opsætning og nedtagning af flag længere. Dette påhviler borgerne selv, hvis der ønskes at der skal flages ved en begivenhed i byen   – gælder også ved bisættelser/begravelser. Ved lån af flag er det gratis ved bisættelser/begravelser, øvrige arrangementer koster det kr. 250,- at låne flagene for at flagre! Beløbet kan indbetales på mobilepay nummer: 51025 eller til konto nummer 9859 – 0005846382

Man skal selv sørge for at hejse og sænke flagene og de må ikke være oppe ud over flagtiden.

Lejeindtægten går til vedligeholdelse af flag og flagstænger.

 

 

 . Medlemskontingent

Det koster kr. 150,- pr. hustand at være medlem af borgerforeningen. 

Beløbet kan indbetales via kontooverførsel til foreningens kontonummer 9859 – 0005846382 eller via MobilePay til nummer 51025. 

Uanset hvilken betalingsform der anvendes, skal man huske at skrive navn og hustandens adresse på indbetalingen. Fornyelse af medlemskab skal gerne ske senest 1. maj i indeværende – undtagelsesvis nye medlemmer/borgere i byen, som også kan melde sig ind efter denne dato.

 

 

Medlemstilbud: SNERYDNING/ALGEBEHANDLING AF TAG/ALGEBEHANDLING AF BELÆGNING:

Alle husstande, der er medlem af Thorsminde Borgerforening, kan tilmelde sig en eller flere af følgende medlemsordninger:

Snerydning af fortov ved husstanden i vinterperioden

Algebehandling af tag på husstanden (mx 200 kvm) i sommerperioden

Algebehandling af belægning ved  husstanden (max 100 kvm) i sommerperioden

Hver pakkeløsning koster kr. 400,- og forudsætter et medlemskab af foreningen (kr. 150,- perioden løber fra d. 1/5 – 30/4)

Tilmelding til ordningen og betaling skal ske senest den 1/12 hvert år – efter denne dato koster hver ordning kr. 700,- + et evt. medlemskontingent.

Betalingen kan ske på følgende måder:

Kontooverførsel: 9859 – 0005846382 (Sparekassen Thy)

Mobilepay: 51025

 

Frivillige hjælpere

Borgerforeningen vil gerne have rigtig mange arrangementer i løbet af året, særlig i sommermånederne. Hvis du har tid, lyst og mulighed for at hjælpe til ved ét eller flere af arrangementerne, må du meget gerne kontakte en af os i bestyrelsen eller sende en mail til thorsmindeborgerforening@hotmail.com

 

 

REFERAT FRA EKSTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING LØRSDAG DEN 11. FEBRUAR 2023

 Det er besluttet, at Thorsminde Borgerforening skal ligge i dvale i foreløbig frem til den 1/6.23 – “Dvaleperioden” varetages i denne periode af

Lene Rønn, som kasserer og Poul Willadsen

 

Priser og reglement i forbindelse med udlejning af Den Røde Hal  (Dette er ikke muligt i dvaleperioden!)

Bestyrelsen har vedtaget følgende to former for leje af Den Røde Hal, som en forsøgsordning, for 2022:

 1. Udlejning af Den Røde Hal i forbindelse med et eftermiddag arrangement af 2 – 3 timers varighed er lejen kr. 350,- forudsat at Borgerforeningen står for/har salget af drikkevarer i baren. Lejeren skal selv rengøre hallen umiddelbart efter arrangementets ophør. (Dette tilbud er kun gældende for foreninger og offentlige institutioner)
 2. Dags-/aftens arrangement (max 1 døgn) kr. 1500,- forudsat at Borgerforeningen står for/har salget af drikkevarer i baren. Lejeren skal selv rengøre hallen umiddelbart efter arrangementets ophør. (Dette tilbud gælder kun for medlemmer af Thorsminde Borgerforening og kan kun leje bygningen til sig selv) 

  Den Røde Hal kan kun lejes på dage, hvor den ikke er optaget af Thorsminde Borgerforenings egne arrangementer/aktiviteter. 

Lejen skal betales sammen med afregningen af forbruget af drikkevarer, som afregnes efter gængse dagspriser i baren, opgøres umiddelbart efter lejens ophør.  

Manglende eller mangelfuld rengøring af Den Røde Hal, herunder opsætning af stole/borde, gulvvask, rengøring af køleskabe mv. samt oprydning i bygningen ved endt af lejemål vil medføre en ekstra regning i form af bestilling af rengøringsfirma på lejerens regning.

 April 2022

Bestyrelsen, Thorsminde Borgerforening

 

 

 

 

                     

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Referat fra møde i
     Thorsminde Borgerforening torsdag d. 2/9 kl. 18.30
     I ”Den Røde hal”

     Afbud: Lone, Marianne, Monika, Maybrith
     Til stede: Christina, Jørn, Birte, Lene og Jesper

     Dagsorden:
     1. Godkendelse dagsorden
     Godkendt
     2. Godkendelse af ref. fra sidste møde 9/8
     Godkendt
     3. Orientering fra formanden:
     a. Fællesmøde borgerforeninger d. 13/9 Sevel
     Afbud
     b. Fællesmøde Vesterhavsklyngen 16/9
     Lone og Lene deltager
     c. Orientering partnerskabsmøde Vedersø Klit
     Fælles møde som Ulfborg-Vemb turistforening er
     initiativtager til. Orientering fra Destination nordvestkysten.
     Et forslag om at kunne inviter

      

     Referat bestyrelsesmøde den 9/8 2021

     Tilstede: Jesper, Lone, Christina, Monika, Birte og Lene afbud fra Jørn

     1. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen

     Godkendt

     1. Formanden

     Formanden bød velkommen til den nye bestyrelse – og orienterede bl.a., at suppleanterne havde udtrykt, at de gerne ville deltage i møderne fremover, i det omfang det kunne lade sig gøre, hvilket er rigtig dejligt, da det er det har betydning, at alle i bestyrelsen er godt med i, hvad der sker og skal ske fremadrettet og har del i dette.

     1. Kasseren

     Kasseren orienterer omkring den aktuelle status vedr. økonomien i foreningen. (og denne ser rigtig fint ud)

     1. Stafetten den 2. oktober

     ”Stemmen” som er en stafet med en gammeldags mikrofon, skal gå rundt til de forskellige byer – og planen er, at den skal lande i Thorsminde den 2. oktober og herefter sendes videre til Vemb. Lene aftaler med menighedsrådet og Vesterhavsklyngen, om det kunne være en ide om noget sang som symbol for temaet: STEMMEN.

     1. Vesterhavsklyngen

     Formanden for Vesterhavsklyngen er blevet orienteret om, at Lone er den nye repræsentant fra Borgerforeningen i Vesterhavsklyngen

     1. Trafiksikkerheden i byen

     Lone og Lene aftaler, at det vil være dem, der mødes med kommunen vedr. trafikdæmpende foranstaltninger i byen. Lone følger op på at få fastsat en dato. Lone sender relevant materiale til Lene, så hun kan sætte sig ind i sagen forud.

     1. Havnefest

     Fredag er på plads:

     Jesper tager imod kræmmerne og viser dem på plads

     Fgu elever dækker bordene kl. 17.00

     Kl. 18.15 kommer slagteren sørger for maden

     Og ellers følger vi vagtplanen

     Lørdag er på plads:

     Jesper sørger for udstyr til aktiviteten: ”Kast anker”

     Jesper og Jørn sørger for ponton og tomme ølkasser

     Jens ligger med båden ved arrangementerne

     Og ellers følger vi vagtplanen

     Søndag er oprydningsdag og kl. 11.00 mødes vi i Den Røde Hal

     1. Godkendelse af referat
     2. Næste møde den 30/8 kl. 19.00

     Referat fra Generalforsamlingen i Thorsminde Borgerforening

     den 8. august 2021

     Valg af dirigent:

     Bestyrelsen forslog Poul Erik Sig som dirigent – vedtaget af forsamlingen.

     Dirigenten kan konstatere at valget er lovligt indkaldt i forhold til varsling.

     Formandens beretning:

     Ingen kommentarer til formandens beretning. Beretningen er godkendt

     Fremlæggelse af revideret regnskab:

     Regnskabet blev godkendt

     Indkomne forslag:

     Der er ikke indkommet nogle forslag.

     Valg til bestyrelsen:

     Bestyrelsen

     Monika Stabel 2 år 

     Jesper 2 år

     Birte 2 år

     Christina 1 år

     Lene 1 år

     Lone 1 år

     Jørn 1 år

     Suppleanter

     Marianne Frandsen, Tornevej 3

     Maibritt Sasser, Vesterhavsgade 15

     Valg af revisor:

     Bestyrelsen foreslår Christian Duus. Forslaget er vedtaget.

     Eventuelt:

     Der var flere forslag, som bestyrelsen vil følge nærmere op på:

     Bl.a.  at undersøge, hvor langt kommunen er i forhold til opsætning af stakit ved Fuglevænget 2, samt de ubebyggede grunde på Vesterhavsgade.

     Ligesom vi fik skænket et flot maleri af Gl. Havnen af Inger Selch, samt et medlem forslog om der evt. kunne installeres fladskærme i aflastningsstuerne i Center Vest.

      

     Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

      

     Formandens beretning:

      

     Kære medlemmer 

     Velkommen til den længe udsatte 2020 generalforsamling for Thorsminde Borgerforening. Det er dejligt at se, at I er kommet.

     Det sidste halvandet år har været meget usædvanlige, meget har måttet aflyses og andet har måtte nytænkes.

     Da vi i foråret 2020 konstituerede os som ny bestyrelse var vi allerede udfordret: kun 6 ud af 7 pladser i bestyrelsen var besat og vi havde ingen suppleanter. Og Jonna Schønning måtte desværre trække sig fra bestyrelsen pga. helbredet.

     Desuden havde størstedelen af de erfarne kræfter velfortjent valgt at trække stikket efter mange års god og beundringsværdig indsats.

     Så vi havde meget at sætte os ind i og et stort stykke arbejde i at finde ud af hvordan vi ville arbejde som bestyrelse.

      

     Og knap havde vi fundet en form for fodfæste før Covid19 lukkede verden ned og vi måtte i gang med det store arbejde det var at navigere i en verden ændret af en global pandemi.

      

     Men på trods af disse vanskeligheder lykkedes det os at gennemføre alle vores planlagte lørdagsarrangementer, dog uden Turistfiskeauktionen. Alligevel blev vores lørdage i Den Røde Hal godt besøgt af såvel lokale som de danske turister, der var tvunget til at holde ferien i Danmark.

     Det lykkedes os også at få MC Træf tilbage på Gammel Havnen igen efter stort ønske fra vores motorcykelentusiaster… også disse var enorm flot besøgt.

     Og selvom det nogle gange var noget af en jungle at navigere efter de anvisninger Corona Hotlinen gav, så synes vi faktisk selv at vi har klaret det ret godt – i hvert fald formåede vi at tilpasse os i et sådant omfang, at vi kom godt i hus med arrangementerne.

     Det var måske også til vores fordel at folk virkede til at have et behov for at komme ud i det omfang restriktionerne nu tillod det.

     Ud over at afholde vores Corona-tilpassede arrangementer har vi købt nye flagstænger til slusen, etableret et hundeareal omme ved hallen og startet en proces med kommunen der gerne skulle resultere i fartdæmpende foranstaltninger i byen.

     Og vi er også meget glade for den hjælpende hånd vi fik fra Thorsminde Havn, som undtagelsesvis pga. situationen gav os huslejenedsættelse.

     Det vil I også vil kunne se om lidt, når Birte fremlægger regnskabet.

     Et ærgerligt faktum er dog at pandemien ikke er vores eneste udfordring når det gælder om at få afholdt arrangementer;

     For som jeg indledningsvis nævnte er vi en lille bestyrelse og det trækker urimeligt store veksler på bestyrelsen at vi både skal møde op til alting OG bruge mange kræfter på at lokke frivillige frem. (Men hvis I alle blot stillede op en gang i løbet af året, så var problemet løst.)

     For som hos mange andre foreninger er det Tordenskjolds soldater som dukker op når vi beder om hjælp.

     Heldigvis har vi nogle få solide og stabile frivillige til at hjælpe til – og uden jer kunne vi ikke lykkes med alt det, som Borgerforeningen står for. Så stor TAK til Jer.

     Vi er godt klar over at mange nok har valgt ikke at melde sig til Generalforsamlingen i dag, fordi de frygter, at de så bliver tvunget ind i bestyrelsen.

     Måske skyldes det at man ikke vil ind i bestyrelsen, en frygt for at skulle slide og slæbe hver weekend sommeren igennem – for når vi spørger folk om hjælp til et enkelt arrangement, så er det overraskende få der siger nej til at hjælpe.

     Og hvis man stiller op i dag til bestyrelsen, så er det ikke det værste år, man kan stille op i. For to af dem vi mangler til bestyrelsen er kun for perioden frem til februar næste år, altså til næste generalforsamling – og det samme gør sig gældende for suppleanterne.

     Desuden vi er næsten færdig med sæsonens arrangementer, så der al mulig grund til at springe til nu, hvis man godt lige vil prøve af, om bestyrelsesarbejdet er noget for en.

     Men vi forsøger ikke at tvinge nogen – vi forsøger blot, at få vores medlemmer til at tage stilling.

     For vi er simpelthen bare nødt til at melde rent ud, at bliver der ikke en fuldtallig bestyrelse, så er Thorsminde Borgerforening historie.

     Vi må da blank erkende, at vi har haft oppe og vende ved utallige bestyrelsesmøder, om det blot er en naiv tro vi sidder med i bestyrelsen – om tiden er løbet fra, at byen skal have sin egen Borgerforening.

     Om der i det hele taget er interesse i og opbakning til at Borgerforeningen, som har eksisteret siden 1964, fortsat skal bestå.

     Dette er IKKE et ultimatum.

     Dette er en kendsgerning, for vi kan ikke fortsætte med så få mennesker i bestyrelsen, som vi har været i det sidste 1½ år.

     Men en Borgerforening er nødt til at have en bestyrelse – og så kan man kan spørge sig selv (og det har vi egentlig også tit gjort) hvorfor sidder vi så i bestyrelsen?:

     Det gør vi, fordi vi tror på at det betyder noget, når flagene bliver hejst over slusen ved begravelser og bisættelser, så der kan blive taget ordentligt og pæn afsked med en afdød borger fra byen.

     Det gør vi, fordi vi tror på at det er hyggeligt i juletiden, at vi også herude har julebelysning i byen.

     Det gør vi, fordi vi tror at det er vigtigt at vi, FORDI vi er en lille by i en rimelig stor kommune, også har et talerør til alle dem, som sidder og planlægger og beslutter, hvad der skal tilkomme os borgere herude længst mod vest.

     Det gør vi, fordi vi tror på at de arrangementer der holdes i Den Røde Hal skaber liv i byen og er med til at trække folk herud til glæde for alle vore dygtige erhvervsdrivende, således at vi lokale også har vores forretninger i byen resten af året, når der for det meste kun er os selv.

     Det gør vi fordi vi tror på, at det gør en forskel, nemlig den forskel at byen fortsat kan blive ved med at udvikle sig– på dens helt egen måde – i stedet for at blive afviklet og dø ud.

     Det gør vi fordi vi tror, at det nytter at Thorsminde har en borgerforening.

     Jeg hører tit folk tale om de ting Borgerforeningen kan, skal og bør, men jeg har en opfattelse af at når folk i denne by taler om Borgerforeningen, så mener de i virkeligheden Borgerforeningens bestyrelse.

     Men det er ikke os fem der sidder heroppe der er Borgerforeningen, det er jer MEDLEMMERNE der udgør vor bys Borgerforening.

     I ejer denne forening og med dette ejerskab kan I få indflydelse på, hvad Borgerforeningen gør og står for.

     Derfor er vi glade for at se jer, der er kommet. For I er med til at give os troen og håbet for, at tiden ikke er løbet fra at have en borgerforening i byen.

     Og for lige at mane frygten helt i jorden – så skal vi ikke glemme at det ikke altid er hårdt slid og slæb at sidde i bestyrelsen og da slet ikke hvis vi er en fuldtallig bestyrelse …

     ja man tør jo næsten ikke tænke tanken om alt det mere, vi så kunne udrette til gavn og glæde for fællesskabet, for en samlet bys indbyggere, feriehusejere og virksomheder.

     Alene kan vi ikke udrette meget, men i samlet flok kan vi udrette det meste

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

                          

      

      

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

         Referat fra møde i
         Thorsminde Borgerforening torsdag d. 2/9 kl. 18.30
         I ”Den Røde hal”

         Afbud: Lone, Marianne, Monika, Maybrith
         Til stede: Christina, Jørn, Birte, Lene og Jesper

         Dagsorden:
         1. Godkendelse dagsorden
         Godkendt
         2. Godkendelse af ref. fra sidste møde 9/8
         Godkendt
         3. Orientering fra formanden:
         a. Fællesmøde borgerforeninger d. 13/9 Sevel
         Afbud
         b. Fællesmøde Vesterhavsklyngen 16/9
         Lone og Lene deltager
         c. Orientering partnerskabsmøde Vedersø Klit
         Fælles møde som Ulfborg-Vemb turistforening er
         initiativtager til. Orientering fra Destination nordvestkysten.
         Et forslag om at kunne inviter

          

         Referat bestyrelsesmøde den 9/8 2021

         Tilstede: Jesper, Lone, Christina, Monika, Birte og Lene afbud fra Jørn

         1. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen

         Godkendt

         1. Formanden

         Formanden bød velkommen til den nye bestyrelse – og orienterede bl.a., at suppleanterne havde udtrykt, at de gerne ville deltage i møderne fremover, i det omfang det kunne lade sig gøre, hvilket er rigtig dejligt, da det er det har betydning, at alle i bestyrelsen er godt med i, hvad der sker og skal ske fremadrettet og har del i dette.

         1. Kasseren

         Kasseren orienterer omkring den aktuelle status vedr. økonomien i foreningen. (og denne ser rigtig fint ud)

         1. Stafetten den 2. oktober

         ”Stemmen” som er en stafet med en gammeldags mikrofon, skal gå rundt til de forskellige byer – og planen er, at den skal lande i Thorsminde den 2. oktober og herefter sendes videre til Vemb. Lene aftaler med menighedsrådet og Vesterhavsklyngen, om det kunne være en ide om noget sang som symbol for temaet: STEMMEN.

         1. Vesterhavsklyngen

         Formanden for Vesterhavsklyngen er blevet orienteret om, at Lone er den nye repræsentant fra Borgerforeningen i Vesterhavsklyngen

         1. Trafiksikkerheden i byen

         Lone og Lene aftaler, at det vil være dem, der mødes med kommunen vedr. trafikdæmpende foranstaltninger i byen. Lone følger op på at få fastsat en dato. Lone sender relevant materiale til Lene, så hun kan sætte sig ind i sagen forud.

         1. Havnefest

         Fredag er på plads:

         Jesper tager imod kræmmerne og viser dem på plads

         Fgu elever dækker bordene kl. 17.00

         Kl. 18.15 kommer slagteren sørger for maden

         Og ellers følger vi vagtplanen

         Lørdag er på plads:

         Jesper sørger for udstyr til aktiviteten: ”Kast anker”

         Jesper og Jørn sørger for ponton og tomme ølkasser

         Jens ligger med båden ved arrangementerne

         Og ellers følger vi vagtplanen

         Søndag er oprydningsdag og kl. 11.00 mødes vi i Den Røde Hal

         1. Godkendelse af referat
         2. Næste møde den 30/8 kl. 19.00

         Referat fra Generalforsamlingen i Thorsminde Borgerforening

         den 8. august 2021

         Valg af dirigent:

         Bestyrelsen forslog Poul Erik Sig som dirigent – vedtaget af forsamlingen.

         Dirigenten kan konstatere at valget er lovligt indkaldt i forhold til varsling.

         Formandens beretning:

         Ingen kommentarer til formandens beretning. Beretningen er godkendt

         Fremlæggelse af revideret regnskab:

         Regnskabet blev godkendt

         Indkomne forslag:

         Der er ikke indkommet nogle forslag.

         Valg til bestyrelsen:

         Bestyrelsen

         Monika Stabel 2 år 

         Jesper 2 år

         Birte 2 år

         Christina 1 år

         Lene 1 år

         Lone 1 år

         Jørn 1 år

         Suppleanter

         Marianne Frandsen, Tornevej 3

         Maibritt Sasser, Vesterhavsgade 15

         Valg af revisor:

         Bestyrelsen foreslår Christian Duus. Forslaget er vedtaget.

         Eventuelt:

         Der var flere forslag, som bestyrelsen vil følge nærmere op på:

         Bl.a.  at undersøge, hvor langt kommunen er i forhold til opsætning af stakit ved Fuglevænget 2, samt de ubebyggede grunde på Vesterhavsgade.

         Ligesom vi fik skænket et flot maleri af Gl. Havnen af Inger Selch, samt et medlem forslog om der evt. kunne installeres fladskærme i aflastningsstuerne i Center Vest.

          

         Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

          

         Formandens beretning:

          

         Kære medlemmer 

         Velkommen til den længe udsatte 2020 generalforsamling for Thorsminde Borgerforening. Det er dejligt at se, at I er kommet.

         Det sidste halvandet år har været meget usædvanlige, meget har måttet aflyses og andet har måtte nytænkes.

         Da vi i foråret 2020 konstituerede os som ny bestyrelse var vi allerede udfordret: kun 6 ud af 7 pladser i bestyrelsen var besat og vi havde ingen suppleanter. Og Jonna Schønning måtte desværre trække sig fra bestyrelsen pga. helbredet.

         Desuden havde størstedelen af de erfarne kræfter velfortjent valgt at trække stikket efter mange års god og beundringsværdig indsats.

         Så vi havde meget at sætte os ind i og et stort stykke arbejde i at finde ud af hvordan vi ville arbejde som bestyrelse.

          

         Og knap havde vi fundet en form for fodfæste før Covid19 lukkede verden ned og vi måtte i gang med det store arbejde det var at navigere i en verden ændret af en global pandemi.

          

         Men på trods af disse vanskeligheder lykkedes det os at gennemføre alle vores planlagte lørdagsarrangementer, dog uden Turistfiskeauktionen. Alligevel blev vores lørdage i Den Røde Hal godt besøgt af såvel lokale som de danske turister, der var tvunget til at holde ferien i Danmark.

         Det lykkedes os også at få MC Træf tilbage på Gammel Havnen igen efter stort ønske fra vores motorcykelentusiaster… også disse var enorm flot besøgt.

         Og selvom det nogle gange var noget af en jungle at navigere efter de anvisninger Corona Hotlinen gav, så synes vi faktisk selv at vi har klaret det ret godt – i hvert fald formåede vi at tilpasse os i et sådant omfang, at vi kom godt i hus med arrangementerne.

         Det var måske også til vores fordel at folk virkede til at have et behov for at komme ud i det omfang restriktionerne nu tillod det.

         Ud over at afholde vores Corona-tilpassede arrangementer har vi købt nye flagstænger til slusen, etableret et hundeareal omme ved hallen og startet en proces med kommunen der gerne skulle resultere i fartdæmpende foranstaltninger i byen.

         Og vi er også meget glade for den hjælpende hånd vi fik fra Thorsminde Havn, som undtagelsesvis pga. situationen gav os huslejenedsættelse.

         Det vil I også vil kunne se om lidt, når Birte fremlægger regnskabet.

         Et ærgerligt faktum er dog at pandemien ikke er vores eneste udfordring når det gælder om at få afholdt arrangementer;

         For som jeg indledningsvis nævnte er vi en lille bestyrelse og det trækker urimeligt store veksler på bestyrelsen at vi både skal møde op til alting OG bruge mange kræfter på at lokke frivillige frem. (Men hvis I alle blot stillede op en gang i løbet af året, så var problemet løst.)

         For som hos mange andre foreninger er det Tordenskjolds soldater som dukker op når vi beder om hjælp.

         Heldigvis har vi nogle få solide og stabile frivillige til at hjælpe til – og uden jer kunne vi ikke lykkes med alt det, som Borgerforeningen står for. Så stor TAK til Jer.

         Vi er godt klar over at mange nok har valgt ikke at melde sig til Generalforsamlingen i dag, fordi de frygter, at de så bliver tvunget ind i bestyrelsen.

         Måske skyldes det at man ikke vil ind i bestyrelsen, en frygt for at skulle slide og slæbe hver weekend sommeren igennem – for når vi spørger folk om hjælp til et enkelt arrangement, så er det overraskende få der siger nej til at hjælpe.

         Og hvis man stiller op i dag til bestyrelsen, så er det ikke det værste år, man kan stille op i. For to af dem vi mangler til bestyrelsen er kun for perioden frem til februar næste år, altså til næste generalforsamling – og det samme gør sig gældende for suppleanterne.

         Desuden vi er næsten færdig med sæsonens arrangementer, så der al mulig grund til at springe til nu, hvis man godt lige vil prøve af, om bestyrelsesarbejdet er noget for en.

         Men vi forsøger ikke at tvinge nogen – vi forsøger blot, at få vores medlemmer til at tage stilling.

         For vi er simpelthen bare nødt til at melde rent ud, at bliver der ikke en fuldtallig bestyrelse, så er Thorsminde Borgerforening historie.

         Vi må da blank erkende, at vi har haft oppe og vende ved utallige bestyrelsesmøder, om det blot er en naiv tro vi sidder med i bestyrelsen – om tiden er løbet fra, at byen skal have sin egen Borgerforening.

         Om der i det hele taget er interesse i og opbakning til at Borgerforeningen, som har eksisteret siden 1964, fortsat skal bestå.

         Dette er IKKE et ultimatum.

         Dette er en kendsgerning, for vi kan ikke fortsætte med så få mennesker i bestyrelsen, som vi har været i det sidste 1½ år.

         Men en Borgerforening er nødt til at have en bestyrelse – og så kan man kan spørge sig selv (og det har vi egentlig også tit gjort) hvorfor sidder vi så i bestyrelsen?:

         Det gør vi, fordi vi tror på at det betyder noget, når flagene bliver hejst over slusen ved begravelser og bisættelser, så der kan blive taget ordentligt og pæn afsked med en afdød borger fra byen.

         Det gør vi, fordi vi tror på at det er hyggeligt i juletiden, at vi også herude har julebelysning i byen.

         Det gør vi, fordi vi tror at det er vigtigt at vi, FORDI vi er en lille by i en rimelig stor kommune, også har et talerør til alle dem, som sidder og planlægger og beslutter, hvad der skal tilkomme os borgere herude længst mod vest.

         Det gør vi, fordi vi tror på at de arrangementer der holdes i Den Røde Hal skaber liv i byen og er med til at trække folk herud til glæde for alle vore dygtige erhvervsdrivende, således at vi lokale også har vores forretninger i byen resten af året, når der for det meste kun er os selv.

         Det gør vi fordi vi tror på, at det gør en forskel, nemlig den forskel at byen fortsat kan blive ved med at udvikle sig– på dens helt egen måde – i stedet for at blive afviklet og dø ud.

         Det gør vi fordi vi tror, at det nytter at Thorsminde har en borgerforening.

         Jeg hører tit folk tale om de ting Borgerforeningen kan, skal og bør, men jeg har en opfattelse af at når folk i denne by taler om Borgerforeningen, så mener de i virkeligheden Borgerforeningens bestyrelse.

         Men det er ikke os fem der sidder heroppe der er Borgerforeningen, det er jer MEDLEMMERNE der udgør vor bys Borgerforening.

         I ejer denne forening og med dette ejerskab kan I få indflydelse på, hvad Borgerforeningen gør og står for.

         Derfor er vi glade for at se jer, der er kommet. For I er med til at give os troen og håbet for, at tiden ikke er løbet fra at have en borgerforening i byen.

         Og for lige at mane frygten helt i jorden – så skal vi ikke glemme at det ikke altid er hårdt slid og slæb at sidde i bestyrelsen og da slet ikke hvis vi er en fuldtallig bestyrelse …

         ja man tør jo næsten ikke tænke tanken om alt det mere, vi så kunne udrette til gavn og glæde for fællesskabet, for en samlet bys indbyggere, feriehusejere og virksomheder.

         Alene kan vi ikke udrette meget, men i samlet flok kan vi udrette det meste

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

                              

          

          

          

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

             Kontakt

             Thorsminde Borgerforening
             Tlf. +45 2890 1597

             Thorsminde Havn
             Vesterhavsgade 1a, Thorsminde
             6990 Ulfborg
             Tlf. +45 9749 7044

             Velkommen til Thorsminde

             På tangen, hvor det barske Vesterhav møder den rolige Nissum Fjord, finder du Thorsminde. Her er oplevelser til alle, som søger unikke oplevelser, og masser af frisk luft.